• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

5 FKD

Program konferencie

5. Fórum koľajovej dopravy v Bratislave, 10. – 11. marca 2009 v Hoteli CROWNE PLAZA

10. marec 2009
9:00 - 10:00 Registrácia s občerstvením
10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie
Príhovor čestných hostí a organizátorov
10:30 – 12:30 BLOK A 
Dopravná politika a riadenie dopravy 
(Hala LONDON)

• Rozvoj ZSSK v kontexte európskej dopravnej politiky (Milan Chúpek, ZSSK, SK)
• Uplatňovanie zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri stavbách koľajovej dopravy (Milan Luciak, Daniela Žišková, MŽP SR, SK)
• Dôležitý prototyp v managemente železničnej kapacity (Ekkehard Wendler, RWTH Aachen University, D) 
• Prepojenie železničných koridorov TEN-T v Bratislave (Jozef Marioth, DOPRAVOPROJEKT a.s., SK) 
• Stratégia rozvoja prekládky rúd v žst. Čierna nad Tisou (Marian Frko, BUDAMAR LOGISTICS, SK)
• DISKUSIA

12:30 – 13:30 Obedová prestávka
SEKCIA I
13:30 - 15:30 BLOK B1 
Modernizácia železničných tratí (Hala LONDON)
• Technické vybavenie novej železničnej trate Unterinntahlbahn v Rakúsku (Denis Kočan, Basler & Hofmann AG, CH)
• Modernizácia železničnej trate v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá (Ján Špánik, REMING CONSULT a.s,SK)
• Optimalizácia traťového úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov (Peter Lastovecký, SUDOP PRAHA a.s., CZ)
• Optimalizácia traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. (Emil Špaček, SUDOP Praha a.s., CZ)
• Modernizácia železničnej trate Brno - Přerov na rýchlosť jazdy vlakov 200 až 230 km/hod., príprava prvej stavby tejto trate - úsek Blažovice - Nezamyslice (František Mráz, SUDOP BRNO, spol.s.r.o., CZ)
• Otrasy a šírenie zvuku v konštrukciách od vplyvu koľajového dopravného zariadenia (Thomas Rupp, Basler & Hofmann Slovakia, CH)
• DISKUSIA
15:30 – 15:50 Prestávka s občerstvením
15:50 – 17:50 BLOK C1 
Integrácia koľajovej dopravy do verejnej osobnej dopravy miest a regiónov 

(Hala LONDON)
• Integrácia systému koľajovej dopravy do uličnej siete mesta (Ľubica Vitková, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SK)
• Natura 2000 a líniové stavby v kolízii s prírodou (Michaela Seifertová, REMING CONSULT a.s., SK)
• Regiotrans Nisa, Systém ľahkej koľajovej dopravy (Ladislav Šimek, Valbek, s.r.o., CZ)
• Rýchloelektričková trať Glattalbahn, Švajčiarsko, Zürich (Astrid Börner, Basler & Hofmann AG, CH)
• Vozový park električiek v Slovenskej republike (Viliam Šestina, MDPaT SR, SK)
• TRANSLOHR - jednokoľajová električka na pneumatikách - MODALOHR - keď sa železnica stane cestou (Radovana Gerard, LOHR Industrie France, FR)
• DISKUSIA
SEKCIA II
13:30 - 15:30 BLOK D1 
Riadenie a bezpečnosť dopravy (Hala BERLIN)
• Optimalizácia obsluhy softwérovo založenej železničnej infraštruktúry (Lisandro Quiroga, Stefan Wegele, Eckehard Schneider, TU Braunschweig, D)
• Automatické odosielanie železničných operácií (Stefan Wegele, Eckehard Schneider, TU Braunschweig, D)
• Súčasný stav a perspektívy železničných priecestí (Aleš Janota, Jana Šebeňová, Elektrotechnická fakulta,ŽU v Žiline, SK)
• Ako zastaviť vlak vo výnimočných udalostiach (Jarkko Valtonen, Jukka Aalto, Helsinki University of Technology, FIN)
• Rozvoj koľajovej dopravy v juhočeskej časti Šumavy (Michal Babič, IKP Consulting Engineers, s.r.o., CZ) 
• DISKUSIA
15:30 – 15:50 Prestávka s občerstvením
15:50 – 17:50 BLOK D2 
Interoperabilita 
(Hala BERLIN)
• Interoperabilita (Peter Šišolák, ŽSR, SK)
• Interoperabilita železničných mobilných prostriedkov (Peter Červenka, ZSSK Cargo Slovakia, SK)
• Interoperabilita a automatizácia geodetických a kartografických činností v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Jozef Kožár, Milan Talácko, GEO-KOD, s.r.o., SŽDC, s.o., SK)
• Praktické skúsenosti s implementáciou systému ETCS v rôznych krajinách (Bernhard Appel, Robert Jost, Thales Rail Signalling Solutions, A)
• Možnosti a podmienky aplikácie rôznych úrovní ETCS, rýchlosti do 200 km/h v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Ivan Komínek, REMING CONSLULT, a.s., SK)
• Implementácia ERTMS v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Ivan Bartoš, Bohuslav Dohnalík, ŽSR, SK)
• DISKUSIA
SEKCIA III
13:30 - 15:30 BLOK E1 
Konštrukčné prvky železničných tratí (Hala PARIS)

• Projektovanie železničných výhybiek podľa podmienok užitia (Bohuslav Puda, Marek Smolka, DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.Prostějov, CZ) 
• Pružné upevnenie koľajníc Vossloh ako súčasť opatrení smerujúcich k redukcii hluku z koľaje - skúsenosti z ČR a SRN (Vladimír Dubský, Mária Tomečková, Vossloh Drážní technika s.r.o. Praha a Obchodné zastúpenie Vossloh, CZ)
• Použitie pružných prvkov v konštrukcii koľaje (Otto Plášek, Jaroslav Smutný, Miroslava Hruzíková, Richard Svoboda, VUT v Brne, Fakulta stavební, CZ)
• Elektropodporné zvarovanie koľajníc mobilnou zvarovňou na automobilovom podvozku (Bedřich Vlach, Skanska DS a.s. Praha, CZ)
• Zváranie koľajníc a zriaďovanie bezstykovej koľaje technológiou odtavovacieho stykového zvárania (Miroslav Hartmann, Ivan Dimitrov, Skanska DS a.s., CZ) 
• Nová konštrukcia dilatačného zariadenia pre stavbu "Nové spojenie Praha" (Jiří Havlík, DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov, CZ)
• DISKUSIA

15:30 – 15:50 Prestávka s občerstvením
15:50 – 17:50 BLOK E2 
Konštrukčné prvky železničných tratí, geológia, geotechnika, zakladanie

(Hala PARIS)
• Etapizácia inžinierskogeologického prieskumu pre dopravné líniové stavby (Marian Kuvik, Štefan Holeša, Borovský Martin, CAD-ECO, s.r.o., SK)
• Gravitačné a vystužené konštrukcie pri modernizácii Železníc Slovenskej republiky (Branislav Prelovský, Eurogabions, s.r.o., SK)
• Dynamické hutnenie a zakladanie násypov na neúnosnom podloží (František Malík, Cofra-Chemia, s.r.o., SK) 
• Zisťovanie stability portálových oblastí tunelov z hľadiska inžinierskogeologického prieskumu (Július Bohyník, Marian Kuvik, CAD-ECO, s.r.o., SK)
• Systém Rheda 2000 ® na VRT Taiwanu a Koree (František Smatana, RAIL.ONE Korea Ltd, ROK)
• Pevná jazdná dráha (FF BŐGL systém) v podmienkach "Železníc Slovenskej republiky" (Ondrej Matej, Werner Meier, Bögl a Krýsl, k.s., MAX BÖGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG, D)
• DISKUSIA
19:00 – 22:00 Spoločenský večer s kultúrnym programom
Recepcia
(Hala ROME)
11. marec 2009
8:30 – 9:00 Registrácia s občerstvením
09:00 – 11:00 BLOK C1 
Integrácia koľajovej dopravy do verejnej osobnej dopravy miest a regiónov 

(Hala LONDON)
• Interoperabilita - mobilné prostriedky , verz. podmienky dopravnej cesty, (Zdeněk Žák, MDČR, CZ)
• Nové spojenie, úspešná realizácia veľkej dominantnej stavby v metropole (Ivan Pomykáček, SUDOP PRAHA a.s., CZ)
• Výstavba najväčšieho železničného projektu v Prahe "Nové spojenie" z pohľadu zhotoviteľa (Jan Mitlöhner, Skanska DS a.s. Praha, CZ)
• Urbanistické a architektonické aspekty Negreliho viaduktu v Prahe (Karel Hájek, Architektonický ateliér kARek, CZ)
• Etablovanie železničnej dopravy v plánoch dopravnej obslužnosti vyšších územných celkov (Stanislav Hreusík, VÚD a.s., Žilina, SK)
• Ozubnicová trať Pohronská Polhora - Tisovec, Národná kultúrna pamiatka (Jiří Kubáček, ŽSR VVÚŽ, Ivan Wlachovský, ŽSR GR, Miroslav Kožuch, PvF UK, Bratislava, SK)
• Perspektíva rozvoja bratislavského prístavu v rámci trimodálneho dopravného uzla v Bratislave (Peter Vaškovič, Urbanistická a architektonická kancelária, SK)
• DISKUSIA
11:00 – 11:20 Prestávka s občerstvením
11:20 – 13:20 BLOK B2 
Modernizácia železničných tratí - inžinierske objekty a technológie 
(Hala LONDON)
• Bezpečnosť v železničných tuneloch (Armin Feurer, Basler & Hofmann AG, CH)
• Progresívne systémy v protipožiarnej ochrane tunelov (Miloslav Mikula, Chemia-servis, s.r.o., SK)
• Železničné mosty z predpätého betónu (Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvoník, Stavebná fakulta STU, SK)
• Príklady rekonštrukcií mostov na koridorových trasách Železníc Slovenskej republiky (Josef Vičan, ŽU v Žiline, SK)
• Praha, Nové spojenie II - mestský železničný tunel (Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s., CZ)
13:20 – 13:30 Záver konferencie
13:30 – 14:30 Obed
Zmena programu vyhradená