• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

ČLENENIE V ETAPÁCH PROJEKTU

Príprava projektu

 • tvorba štúdií uskutočniteľnosti
 • prieskumy (ekologický, dopravný, hydrogeologický, inžiniersko-geologický, stavebno-technický, geostatický, dendrologický, pamiatkový, prieskum inžinierskych sietí a pod.)
 • geodetické a kartografické práce
 • štúdie (architektonicko-urbanistické, stavebno-technické, dopravné)
 • posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie (zámer, zisťovacie konanie, správa o hodnotení, záverečné stanovisko MŽP SR)
 • projektová dokumentácia pre investičný zámer
 • poradenstvo a konzultácie

Realizácia projektu

 • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 • projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
 • rozpočet stavby, technické špecifikácie
 • pasport stavby, zameranie jestvujúceho stavu
 • inžinierska činnosť pre správne konania
 • majetkovoprávne vysporiadanie

Realizácia stavebného diela

 • výkon činnosti autorského dozoru
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • technická asistencia pri riadení výstavby
 • inžinierska činnosť počas výstavby, cez získanie užívacieho povolenia až po uvedenie do prevádzky
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 • poradenská a konzultačná činnosť