• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Rozhodujúcimi cieľmi spoločnosti REMING CONSULT a.s. sú spokojnosť zákazníka a aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika, ekologická disciplína a dodržiavanie princípov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Významným a fungujúcim prvkom v spoločnosti REMING CONSULT a.s. je jej kultúra, zahŕňajúca v sebe také zásady ako sú čistota a vysoká odbornosť poskytovaných služieb, neovplyvniteľnosť pri riešení v neprospech životného prostredia, platných noriem, predpisov, zákonov, kultúra vystupovania, správania sa, estetika a morálka.

Dokumenty:

(97.97 kb)

system manazerstva
system manazerstva

V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, tvorí ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja spoločnosti, pričom právo na rozvoj je uplatňované v rámci možnosti organizácie tak, aby zodpovedalo rozvojovým environmentálnym potrebám súčasných aj budúcich generácií.

V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009. Certifikát STN EN ISO 9001:2001 získala spoločnosť v roku 2002, certifikát STN EN ISO 14001:2005 získala spoločnosť v roku 2010 a certifikát STN OHSAS 18001:2009 získala spoločnosť v roku 2012.

V roku 2009 získala spoločnosť certifikát STN EN ISO 9001:2009.

system manazerstva 2
system manazerstva 2
system manazerstva 2
system manazerstva 2
system manazerstva 2