• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Rozhodujúcimi cieľmi spoločnosti REMING CONSULT a.s. sú spokojnosť zákazníka a aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika, ekologická disciplína a dodržiavanie princípov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Významným a fungujúcim prvkom v spoločnosti REMING CONSULT a.s. je jej kultúra, zahŕňajúca v sebe také zásady ako sú čistota a vysoká odbornosť poskytovaných služieb, neovplyvniteľnosť pri riešení v neprospech životného prostredia, platných noriem, predpisov, zákonov, kultúra vystupovania, správania sa, estetika a morálka.

Dokumenty:

(97.97 kb)

system manazerstva
system manazerstva

V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, tvorí ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja spoločnosti, pričom právo na rozvoj je uplatňované v rámci možnosti organizácie tak, aby zodpovedalo rozvojovým environmentálnym potrebám súčasných aj budúcich generácií.

V spoločnosti je zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.

Prvý certifikát podľa normy STN EN ISO 9001: 2001 získala spoločnosť v roku 2002, certifikát podľa STN EN ISO 14001: 2005 získala spoločnosť v roku 2010 a certifikát podľa STN OHSAS 18001: 2009 získala spoločnosť v roku 2012.

V roku 2018 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikáciu podľa nových noriem STN EN ISO 9001: 2016 (ISO 9001: 2015) a STN EN ISO 14001: 2016 (ISO 14001: 2015) a tiež recertifikáciu podľa normy STN OHSAS 18001: 2009 (OHSAS 18001: 2007).

system manazerstva 2
system manazerstva 2
system manazerstva 2
system manazerstva 2
system manazerstva 2