Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži

Nasledovaním vytýčeného trendu postupnej modernizácie rozsiahlej siete električkových tratí na území Bratislavy je zahrnutie predmetnej stavby do tohto plánu obnovy. Plánovaný úsek modernizovanej dvojkoľajnej električkovej trate priamo nadväzuje na už zrekonštruované úseky v mestskej časti Dúbravka a je jeho poslednou časťou.

Konštrukčne starší typ električkovej trate bude nahradený novšími, modernejšími konštrukciami s príslušnou infraštruktúrou zabezpečujúcou nie len zvýšený komfort cestujúcich, ktorý využívajú tento druh mestskej hromadnej dopravy, ale aj odľahčenie priľahlej urbanizovanej zóny od negatívnych vplyvov doposiaľ prevádzkovanej trate.

Projektová dokumentácia ako podklad pre vydanie stavebného povolenia rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000mm v mestskej časti Dúbravka. Ide o úsek trate od križovatky ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou po križovatku ulíc Saratovská – Pri kríži, kde je v súčasnosti vedená na samostatnom zemnom telese oddelenom zeleným pásom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách. Z hľadiska charakteru stavby sa jedná o líniovú stavbu menšieho rozsahu, ktorej celková dĺžka je cca 1,9 km.


Zoznam referencií: