Električková trať Dúbravsko - Karloveská riadiála

  • štúdia realizovateľnosti
  • vibroakustická štúdia

Štúdia realizovateľnosti modernizácie existujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v Bratislave v úseku medzi zastávkami Chatam Sófer (alternatívne tunel) – Hanulova. Električková trať zabezpečuje dopravnú obslužnosť priľahlého územia a spojenie mestských častí Karlova Ves a Dúbravka s centrom mesta ekologickým koľajovým systémom.

Cieľom projektu je:

  • vytvorenie podmienok pre moderný fungujúci dopravný systém integrovanej dopravy, ktorej súčasťou je aj električková doprava v riešenom úseku,
  • zabezpečiť konkurencieschopnosť električkovej dopravy s ostatnými druhmi dopravy (najmä IAD)

Zoznam referencií: