Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 2. etapa Bosákova ul. – Janíkov dvor

Stavba rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NSMHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v mestskej časti Bratislava Petržalka vrátane nadväzujúcich a súvisiacich cestných komunikácií a nového depa.

Pre túto stavbu už bol spracovaný predchádzajúci stupeň – Dokumentácia stavebného zámeru a bola vykonaná aj štátna expertíza s Odborným posudkom. Stavba priamo nadväzuje na projekt električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a vytvára s ňou jeden prevádzkový celok. Rozhranie oboch stavieb je v staničení trate km 2,000 za zastávkou Bosákova.

Stavba končí v Janíkovom Dvore v km 6,362. Dĺžka stavby meraná v osi trate je teda 4,362 km.


Zoznam referencií: