Rekonštrukcia prevádzkovej budovy žst. Košice, územno-technická štúdia

Cieľom riešenia architektonickej štúdie rekonštrukcie administratívnej budovy v žst. Košice bolo stanoviť nový architektonický, stavebno – technický a funkčno – prevádzkový koncept administratívnej budovy ako dominantného prvku celého areálu stanice i ako súčasti výrazu celej lokality v nadväznosti na komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice.

Predmetom štúdie bolo ďalej stanoviť rozsah rekonštrukcie stavby a určiť z toho vyplývajúce investičné náklady realizácie I. etapy rekonštrukcie osobnej stanice.

 Štúdie / Rekonštrukcia prevádzkovej budovy žst. Košice, územno-technická štúdia - foto
 Štúdie / Rekonštrukcia prevádzkovej budovy žst. Košice, územno-technická štúdia - foto

Zoznam referencií: