ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod.

Investor: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský
Stupeň spracovania PD: Zámer DÚR, DSP, DSN, DRS
Investičné náklady: 14.000.000.000,- Sk

Charakteristika:

Hlavným účelom stavby je modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu v úseku Púchov - Žilina v požadovanom rozsahu tak, aby boli dosiahnuté parametre definované v medzinárodných dohodách AGC a AGTC.

Železničná trať prechádza v tomto úseku okresmi Púchov a Považská Bystrica v Trenčianskom kraji a okresmi Bytča a Žilina v Žilinskom kraji v celkovej dĺžka cca 39 km.

Dosiahnutie traťovej rýchlosti V = 160 km/hod, ktoré je jedným z hlavných kritérií modernizácie si vyžiada zmenu trasovania železničnej trate a to hlavne v úseku Púchov - Považská Bystrica z dôvodu náročných existujúcich smerových pomerov.

Na stavbu je spracovaný zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Zámer rieši návrh trasovania v dvoch variantoch a jednom subvariante. V traťovom úseku Púchov - Považská Bystrica bude nutné premostenie Nosického kanála a koryta rieky Váh, prechod poza kúpele Nimnica tunelom a následný prechod železničnej trate ponad Nosickú priehradu do pôvodnej trasy. V tomto úseku sa predpokladá vybudovanie dvoch tunelov v celkovej dĺžke 2,36 km.

Modernizácie trate predpokladá dosiahnutie traťovej rýchlosti V = 160 km/hod v dĺžke 32,2 km, V = 140 km/hod v dĺžke 6,8 km (oblasť žst. Považská Bystrica) a V = 120 km/hod v dĺžke 0,9 km (postupné klesanie rýchlosti za zastávkou Horný Hričov).

 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod. - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod. - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod. - foto

Zoznam referencií: