ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod

Investor / Objednávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Manažér projektu:
Ing. Ján Špánik | spanik@reming.sk

Charakteristika:

Líniová stavba paneurópskeho železničného koridoru č. Va. Hlavným účelom stavby bolo modernizovať technickú infraštruktúru dvojkoľajnej trate pre dosiahnutie parametrov AGC a AGTC.

V rámci stavby boli vylúčené všetkých úrovňové priecestia, ktoré boli nahradené novými cestnými nadjazdmi, podjazdmi a podchodmi so súvisiacimi cestnými komunikáciami. Železničné stanice boli prestavané pre dosiahnutie užitočných dĺžok hlavných a predchádzajúcich koľají minimálne 750m, ostatných dopravných koľají 700m. Nástupištia sú s hranami 550 mm nad temenom koľajnice dĺžky 250m vo všetkých zástavkách, v staniciach s pravidelným zastavením vlakov EC, IC, Ex alebo R sú z celkovej dĺžky 400m zastrešené v dĺžke 300m. Únosnosť železničného zvršku a zodpovedajúca únosnosť železničného podvalového podložia boli navrhnuté pre triedu zaťažiteľnosti D4 UIC (hmotnosť na nápravu 22,5t). Pre ochranu životného prostredia boli vybudované protihlukové steny a realizované sekundárne protihlukové opatrenia. Súčasťou stavby bola aj komplexná prestavba trakčného vedenia pre prevádzkovú rýchlosť 160 km/h + 30%, rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov, osvetlenia, elektrický ohrev výhybiek, systém predhrievania vlakových súprav, diaľkové riadenie technologických procesov napájania pevných trakčných zariadení, nové staničné zabezpečovacie zariadenie, nové traťové zabezpečovacie zariadenie, vybudovanie novej telekomunikačnej techniky a digitalizácia celej železničnej telekomunikačnej siete.

 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto

Zoznam referencií: