GDPR

Prosíme Vás, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie o spracúvaní osobných údajov.

REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023, registrácia v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1532/B, je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby pri príprave a riadení výstavby rôznych druhov stavieb, súčasťou ktorých je aj majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností (ďalej len „REMING“).

REMING venuje maximálnu pozornosť dodržiavaniu zásad spracúvania osobných údajov, bezpečnosti ich spracúvania a ochrane pred neoprávnenými zásahmi do práv fyzických osôb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

REMING sa zaväzuje udržiavať v tajnosti osobné údaje a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré ste nám zverili.

REMING prevádzkuje webovú stránku www.reming.sk. REMING nenesie zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na www.reming.sk.

REMING nespracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú:

 • identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje ako napríklad adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo,
 • bankové údaje,
 • iné Vami poskytnuté údaje (napr. informácie z Vášho životopisu v prípade, ak ste uchádzač o zamestnanie v našej spoločnosti),
 • iné údaje získané od tretích osôb (s Vaším súhlasom, napr. referencie) a z verejne prístupných zdrojov.

Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, priamym kontaktom, na základe právneho úkonu (napr. dohody), emailom, poštou alebo iným spôsobom komunikácie alebo prostredníctvom webovej stránky www.reming.sk, ako aj z verejne prístupných zdrojov (napr. https://www.katasterportal.sk/kapor/).

Poskytnutie údajov tretím stranám

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobné údaje môžeme v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti zdieľať s našimi zamestnancami, dodávateľmi (napr. právni zástupcovia, účtovní poradcovia, audítori, personálna agentúra, poskytovatelia softvérového vybavenia a ich zamestnanci), klientmi, v rámci prípravy a predloženia ponúk napr. vo verejných obstarávaniach a pri plnení povinnosti vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (napr. daňové úrady, zdravotná poisťovňa a pod.). V prípade využitia služieb tretej strany REMING prijme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala Vašim osobným údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia, aké poskytujeme my a v súlade so základnými právami dotknutých osôb. Cezhraničné prenosy

Cezhraničný prenos

Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Ak by sa vyskytla nutnosť prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná REMING všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a vopred upozorní dotknuté osoby na takýto prenos a prijaté primerané záruky týkajúce sa prenosu dotknutých osobných údajov.

Bezpečnosť

REMING prijal a aktualizuje rôzne opatrenia technického a organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť osobných údajov a ich ochrana pred neoprávneným prístupom, náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto skutočnostiam.

Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

V postavení dotknutej osoby máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom nasledovné práva. Upozorňujeme Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.

Ide najmä o právo na:

 • prístup k osobným údajom (na informácie o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov a ďalšie informácie stanovené zákonom),
 • opravu, doplnenie, vymazanie osobných údajov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • prenosnosť osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:

 • nábor zamestnancov (za účelom zistenia, či ste vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate) – právnym základom je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj náš oprávnený záujem na prijatí najvhodnejšieho kandidáta na danú pracovnú pozíciu,
 • poskytovanie služieb našim klientom – právnym základom je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy, právnym základom je aj skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • plnenie rôznych zákonných a zmluvných povinností – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (napr. pri kontrole zo strany príslušného štátneho orgánu, v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • uchádzanie sa o uzavretie zmluvného vzťahu (napr. príprava ponúk vo verejnom obstarávaní), riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu, uplatňovanie si našich práv alebo naopak, obrana voči nárokom tretích osôb – právnym základom je ochrana našich oprávnených záujmov,
 • monitorovanie vstupov do priestorov spoločnosti - právnym základom je ochrana našich oprávnených záujmov – nášho majetku. Vaše osobné údaje sa nebudú používať na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Súhlas a odvolanie súhlasu

V prípade, ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas, môžete tento súhlas odvolať a žiadať, aby REMING prestal spracúvať Vaše osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom. Po obdržaní odvolania súhlasu REMING bezodkladne žiadosť spracuje a informuje Vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené Vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

Sťažnosť

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom, je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Návrh na začatie konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje, s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

Ako dotknutá osoba môžete uplatňovať svoje práva na reming@reming.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú (napr. v prípade náboru zamestnancov ich uchovávame počas trvania výberového konania a do piatich kalendárnych dní po nájdení vhodného kandidáta ich zákonným spôsobom zlikvidujeme). Dĺžka doby uchovávania môže v niektorých prípadoch vyplývať z právnych predpisov (napr. účtovné a daňové predpisy, predpisy o archivácii a registratúrach a ďalšie).

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov nie je pre nás jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto informácie zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo inou vhodnou formou.

Documents for download