Stavba roka 2022

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Investor: ŽSR
Zhotoviteľ: Združenie Nimnica, Doprastav a.s.
Generálny projektant: REMING Consult a.s.

S potešením Vám oznamujeme, že stavba „Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, I. etapa, úsek Púchov-Považská Teplá“ získala cenu „Ministerstva dopravy SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva“ a tak isto sa stala víťazom „Hlavnej ceny v kategórii Inžinierske stavby“.

Sme mimoriadne potešení, že sme mohli byť súčasťou tejto stavby ako generálny projektant!

Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu v úseku Púchov - Žilina v požadovanom rozsahu tak, aby bola dosiahnutá traťová rýchlosť 160 km/h, ktorá je jedným zo základných kritérií modernizácie trate, vrátane splnenia ďalších požiadaviek definovaných v medzinárodných dohodách.

Ďaľsie novinky

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.