Služby

rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb sa radíme vo svojej oblasti 
medzi špičkové firmy v Slovenskej republike.

Rozhodujúcimi cieľmi spoločnosti REMING CONSULT a.s. sú spokojnosť zákazníka a aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika, ekologická disciplína a dodržiavanie princípov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Zabezpečovacia technika

  železničné zabezpečovacie zariadenie staničné, traťové a vlečiek, vlakové zabezpečovacie zariadenie ETCS L1, L2......., riadiace systémy pre riadenie dopravy
 • Oznamovacia technika

  oznamovacie a digitálne prenosové systémy pre prenos dát, rádiové siete GSM-R, diaľkové riadenie energetických systémov, elektrická požiarna a bezpečnostná signalizácia
 • Geotechnika

  inžinierske a geotechnické prieskumy pre dopravné a inžinierske stavby, geotechnické výpočty – stabilitné, založenie, sadanie, archívne geotechnické rešerže
 • Životné prostredie

  komplexné posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie podľa platných predpisov, dendrologický prieskum, odpadové hospodárstvo, meranie hluku a vibrácií
 • Inžinierska činnosť

  zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, verejnoprávne prerokovania – zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí, majetkovoprávne prerokovanie, znalecké posudky a zabezpečenie zmlúv
 • Autorský dozor

  autorský, stavebný, asistencia pri riadení výstavby
 • Poradenstvo a konzultačná činnosť

  vo všetkých fázach prípravy a realizácie projektu
 • Železničné a koľajové stavby

  novostavby a rekonštrukcie železničných tratí, staníc, vlečiek, novostavby a rekonštrukcie električkových tratí, dopravná a prevádzková technológia
 • Cestné stavby

  cesty, mestské, miestne a účelové komunikácie, križovatky, parkoviská a spevnené plochy, audit bezpečnosti cestných komunikácií
 • Mosty a inžinierske konštrukcie

  mosty železničné, cestné, technologické, lávky pre peších, priepusty, oporné a zárubné múry, protihlukové steny
 • Tunely a podzemné stavby

  železničné a cestné tunely razené a hĺbené, štôlne, šachty, kolektory
 • Pozemné stavby

  pozemné objekty pre potreby infraštruktúry, bytové a občianske stavby, stavby priemyselných a technologických celkov, výrobné a opravárenské haly, architektonické návrhy, štúdie a vizualizácie
 • Vodohospodárske stavby

  komplexné vodohospodárske riešenie dopravných stavieb, protipovodňové opatrenia, odvodnenie komunikácii, križovatiek a železničných staníc, hydrotechnické výpočty
 • Trakčné vedenie

  trakčné vedenie pre jednosmernú aj striedavú napájaciu sústavu, pre mestské dráhy, energetické výpočty a ochrana kovových častí
 • Elektroenergetika - Elektrotechnické zariadenia

  trakčné napájacie stanice, spínacie stanice, elektrické predkurovacie zariadenia vlakových súprav, ohrev výhybiek, rozvody vn a nn, vonkajšie osvetlenie, elektrická inštalácia stavebných objektov

Prípravná fáza projektu:

 • Štúdie

  (realizovateľnosti, architektonicko-urbanistické, dopravné, stavebno-technické) dokumentácia EIA
 • Geodetické zameranie

  vo všetkých fázach prípravy a realizácie projektu
 • Prieskumy

  (inžiniersko-geologický, hydrogeologický, ekologický, dopravný, stavebno-technický, dendrologický, prieskum inžnierskych sietí)
 • Dokumentácia EIA

 • Dokumentácia pre stavebné povolenie

 • Dokumentácia pre výber Zhotoviteľa

 • Inžinierska činnosť pre získanie/vydanie územného rozhodnutia

 • Inžinierska činnosť pre získanie/vydanie stavebného povolenia

 • Inžinierska činnosť pre majetkovoprávne vysporiadanie

Realizačná fáza projektu:

 • Dokumentácia pre realizáciu stavby

 • Dokumentácia skutočne realizovanej stavby

 • Autorský dozor

 • Technický dozor Investora

 • Riadenie projektu

 • Geodét stavby

 • Technická pomoc pre Zhotoviteľa