Profil spoločnosti

REMING CONSULT a.s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov.

Špecializuje sa najmä na oblasť dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb. Navrhuje celkové technické riešenie vrátane mostných a inžinierskych objektov, zabezpečovacích a oznamovacích systémov, trakčného vedenia a elektrických inštalácií.

Rieši dopravnú technológiu, ekonomiku dopravy a náklady stavby. REMING CONSULT a.s. zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), inžiniersku činnosť pre všetky stupne projektovej prípravy a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností. Realizuje geodetické činnosti ako geodetické zameranie, overovanie inžinierskych sietí, budovanie vytyčovacej siete, tvorba geometrických plánov a výkupových elaborátov.

 • Viac ako
  25 rokov na trhu
 • Integrovaný
  systém manažérstva
 • Komplexné služby
  riadenia a inžinieringu
  projektov
 • Moderné technológie
  projektovania - BIM

Integrovaný systém manažérstva

Rozhodujúcimi cieľmi spoločnosti REMING CONSULT a.s. sú spokojnosť zákazníka a aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika, ekologická disciplína a dodržiavanie princípov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Významným a fungujúcim prvkom v spoločnosti REMING CONSULT a.s. je jej kultúra, zahŕňajúca 
v sebe také zásady ako sú čistota a vysoká odbornosť poskytovaných služieb, neovplyvniteľnosť pri riešení v neprospech životného prostredia, platných noriem, predpisov, zákonov, kultúra vystupovania, správania sa, estetika a morálka.

V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, tvorí ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja spoločnosti, pričom právo na rozvoj je uplatňované v rámci možnosti organizácie tak, aby zodpovedalo rozvojovým environmentálnym potrebám súčasných aj budúcich generácií.

V spoločnosti je zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001.

Prvý certifikát podľa normy STN EN ISO 9001: 2001 získala spoločnosť v roku 2002, certifikát podľa STN EN ISO 14001: 2005 získala spoločnosť v roku 2010 a certifikát podľa STN OHSAS 18001: 2009 získala spoločnosť v roku 2012.

V roku 2021 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikáciu podľa nových noriem STN EN ISO 9001: 2016 (ISO 9001: 2015) a STN EN ISO 14001: 2016 (ISO 14001: 2015) a tiež recertifikáciu podľa normy STN ISO 45001: 2019

BIM

V spolupráci s materskou Sudop Group cz venujeme maximálnu snahu udržať sa na čele v aplikácii moderných technológii do procesu projektovania. V oblasti BIM fungujeme dlhodobo, sme členmi BIMAS, čo je asociácia združujúca firmy, ktoré presadzujú aplikáciu BIM do praxe. Metódu BIM využívame ako prostriedok na zefektívnenie celého procesu projekcie s cieľom do budúcna dosiahnuť jeho využitie počas celého „života“ stavby až po jej demoláciu.

Dokumenty

Člen skupiny SUDOP GROUP, ktorá je najväčšou skupinou projekčných, konzultačných a IT spoločností v strednej Európe.

Člen skupiny Q8 a.s., ktorá sa zaoberá strategickým riadením, rozvojom obchodných príležitostí a kontrolou spoločností, v ktorých drží vlastnícky podiel. Koncentruje sa na podnikanie v oblasti dopravy, stavebníctva, zdravotníctva a informačných technológií.