Referencie - Štúdie

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Štúdie

 • Električková trať Dúbravsko - Karloveská riadiála

 • Električková trať v úseku Hanulova - Pri kríži, štúdia realizovateľnosti

 • Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany, technicko-ekonomická štúdia

 • Odborný posudok technickej časti štúdie realizovateľnosti v procese schvaľovania pre projekt prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave

 • Analýza a komplexné posúdenie stredísk pre výkon THÚ železničných koľajových vozidiel

 • Štúdia posúdenia ideového návrhu mestskej rýchlodráhy Brno a jej vzťahu k projektu Prestavba Železničného uzlu Brno

 • Električková trať Rača – Vajnory – Zlaté piesky, dopravná a technicko-ekonomická štúdia

 • Dopravná infraštruktúra územia v dotyku s Letiskom M.R.Štefánika Bratislava

 • Železničné prepojenie Bratislava – Viedeň, technická pomoc

 • Transrapid Berlín – Viedeň – Budapešť – riešenie terminálu v Bratislave a prístupových trás, dopravné a prepravné prúdy, dopravná štúdia

 • Koľajové napojenie Letiska M. R. Štefánika pre osobnú dopravu, územno-technická štúdia

 • Štúdia riešenia železničnej trate medzi žst. Zlatovce a Trenčín (nové premostenie Váhu), územno-technická štúdia

 • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy žst. Košice, územno-technická štúdia

 • Štúdia realizovateľnosti, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou/št.hr.

 • Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné - projektová dokumentácia

 • Technicko ekonomická štúdia

 • Určenie štandardov technicko-prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy

 • Koľajová trať na území mestskej časti Bratislava – Petržalka, časť – trakčné a napájacie vedenia, oznamovacie zariadenia a zabezpečovacie zariadenia, technicko-ekonomická štúdia

 • Výstavba a prevádzka úzkokoľajnej železničky na trase stanica ŽSR – Termálne kúpalisko Vincov les, štúdia uskutočniteľnosti

 • Urbanistická štúdia lokaliry Vlčie Hrdlo, návrh dopravnej obsluhy

 • Železničné prepojenie letísk Schwechat a M. R. Štefánika v Bratislave (úsek Wolfstahl – Bratislava Petržalka), štúdia uskutočniteľnosti

 • Železničná stanica Bratislava filiálka, štúdia uskutočniteľnosti

 • Regionálna a prímestská železničná doprava v uzle Bratislava, územno-technická štúdia

 • Návrh nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, územno-technická štúdia

 • Štúdia alternatívnych riešení vedenia trasy cez prírodnú rezerváciu Turecký vrch, územno-technická štúdia